Klauzula informacyjna administratora

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO),  uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu (adres korespondencyjny: ul. Ożarowska 65/67 01-408 Warszawa, NIP: 7761461936, REGON: 610200801) pełniący funkcję administratora danych osobowych.

1.    We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego, przekonania religijne) będą przetwarzane:
a)    w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na administrowaniu działalnością związku wyznaniowego oraz zarządzaniu gospodarką finansową związku, w tym wpływami pochodzącymi ze składek oraz darowizn, a także polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO),
b) w celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
c) w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
d)    dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3. Dane osobowe mogą być przekazywane:
a)    podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania,
b)    organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 5 lat po rezygnacji z członkostwa, przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym  okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
5.    Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7.    Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu przetwarzania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków związku lub odmową zawarcia i realizacji umowy.

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »